Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama prekių užsakymo (toliau – užsakymas) ir/ar prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – sutartis), sudaromos tarp MB „Sensovizija”, veikiančios pagal bendrovės nuostatus, internetinės parduotuvės www.sensoryworld.eu (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) dalis, supažindinanti Pirkėją su Pardavėjo elektroninės parduotuvės (toliau – e. parduotuvė) prekių pirkimo-pardavimo ir/ar paslaugų teikimo sąlygomis.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Naudotis Pardavėjo e. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1.1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
1.1.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
1.1.3. Visi juridiniai asmenys;
1.1.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.2. Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo e. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo e. parduotuvėje.
1.3. Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo e. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę iš siūlomų Pardavėjo e. parduotuvėje. Pasirinkus prekę, ji dedama į krepšelį. Kai prekė jau krepšelyje, pasirenkama apmokėti ir užpildomi bei pateikiami registracijos duomenys. Pirkėjui pateikus registracijos duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkėjas patvirtina pristatymo ir apmokėjimo duomenis. Pirkėjas patvirtina užsakymą. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia prekių ir/ar paslaugų apmokėjimo duomenis. Pirkėjas  apmoka užsakytas prekes ir/ar paslaugas vienu iš Pardavėjo siūlomu būdu. Pirkėjo pervestas pinigines lėšas įskaičius Pardavėjo atsiskaitomoje sąskaitoje, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir/ar paslaugų užsakymą.
1.4. Pirkėjo/Pardavėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti. Šie duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Sutinku su sąlygomis” ir kitame lange užpildo Pirkėjo informaciją, bei paspaudžia mygtuką „TOLIAU“. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
1.6. Prekių ir/ar paslaugų aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Kai kurie prekių aprašymai ir/ar instrukcijos yra verstiniai iš prekės gamintojo šalies kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.sensoryworld.eu Pirkėjas gali dviem būdais:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
2.2.Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.sensoryworld.eu, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu ar, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@sensoryworld.eu;
2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.sensoryworld.eu, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
2.8. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės www.sensoryworld.eu paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www. sensoryworld.eu internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www. sensoryworld.eu funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją internetinėje parduotuvėje www. sensoryworld.eu nurodytais kontaktais.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą iš Pardavėjo e. parduotuvės kataloguose pateikiamų.
3.2. Pirkėjas pareiškia, kad naudodamasis Pardavėjo e. parduotuves paslaugomis, sutinka su šiomis Elektroninės prekybos taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 24 (dvidešimt keturias) valandas Pardavėjo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjui nepranešus tinkamai apie duomenų pasikeitimą, Pardavėjas užsakymą vykdo paskutiniais jam žinomais Pirkėjo duomenimis. Šiuo atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir/ar nevykdymo. Pirkėjui nepašalinus duomenų neatitikimų per 7 (septynias) kalendorines dienas po Pardavėjo išsiųsto įspėjimo Pirkėjui jo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu, Pardavėjas sumokėtų už prekę ir/ar paslaugą Pirkėjo pinigų negrąžina.
3.4. Pirkėjas pareiškia, kad sutinka, jog prieš atsiskaitymą arba vėliau, Pardavėjas teisėtomis priemonėmis tikrintų duomenis apie Pirkėjo mokumą.
3.5. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo e. parduotuve.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, jis įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas padengti Pardavėjui prekių pristatymo ir grąžinimo bei kitas patirtas išlaidas.
3.7. Pirkėjui vėluojant grąžinti šių taisyklių 3.6. punkte nurodytas Pardavėjo patirtas išlaidas, Pirkėjo atžvilgiu skaičiuojami 0,3 proc. dydžio delspinigiai nuo vėluojamos grąžinti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Pavėluoto apmokėjimo atveju, kiekviena Pirkėjo sumokama suma, nepaisant mokėjimo dokumente nurodytos mokėjimo paskirties, pirma eile nukreipiama priskaičiuotiems delspinigiams padengti. Sekančios sumos užskaitomos kaip išlaidų grąžinimas.
3.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens, registracijos ir užsakymo duomenų. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo duomenimis.
3.9. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo e. parduotuvėje.
3.10. Atvejais, numatytais taisyklių 3.8. ir 3.9. punktuose, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus e. parduotuvėje atliko Pirkėjas.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Jeigu registracijos, užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir/ar naudojimąsi e. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo e. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
4.3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ir/ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, sumokėti pinigai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui bankiniu pavedimu į Pirkėjo sąskaitą banke. Šiuo atveju prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
4.4. Esant Pirkėjo įsiskolinimui, įsiskolinimo išieškojimui Pardavėjas turi teise pasitelkti trečiuosius asmenis ir/ar perduoti duomenis apie Pirkėjo nemokumą tretiesiems asmenims. Šiuo atveju išieškojimo išlaidos tenka Pirkėjui.
4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją e. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS
5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
5.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
5.3. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta (prekė) yra perduota.
5.4. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius Važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta (prekė) perduota tinkamai. Atskiri perdavimo-priėmimo aktai nesurašomi.
5.5.Standartinis prekių pristatymo laikas yra nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) darbo dienos. Į pristatymo laiką neįskaičiuojamas prekės paruošimo siuntimui laikas, todėl atskirais atvejais bendras pristatymo laikas gali pailgėti 1 (viena) ar 2 (dviem) darbo dienomis. Kai kurių prekių pristatymo laikas gali būti skirtingas (dažniausiai ilgesnis), tai reiškia, jog prekė turi atkeliauti tiesiai iš gamintojo, kas atitolina prekės išsiuntimo laiką.

6. GARANTIJA PREKĖMS
6.1. Jei parduodamai prekei nenustatytas gamintojo garantinis laikotarpis, prekėms Pardavėjas suteikia 1 (vienerių) metų garantinį aptarnavimą. Garantinio aptarnavimo laikotarpio pradžia sutampa su prekės perdavimo Pirkėjui data.
6.2. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu, Pirkėjas turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų (trūkumų) šalinimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, su sąlyga, kad laikomasi gamintojo garantinių sąlygų. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantija galioja likusį garantinio aptarnavimo laiką.
6.3. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus prekės pirkimo dokumentą ir Pirkėjo prašymą Pardavėjui dėl prekės priėmimo garantiniam aptarnavimui, su išsamiu defekto apibūdinimu. Prekės serijinis numeris turi atitikti nurodytą pirkimo dokumentuose.
6.4. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš techninės priežiūros centrų, apmoka Pirkėjas.
6.5. Prekių gamintojas gali prekėms suteikti ir ilgesnį garantinį aptarnavimą. Pasibaigus Pardavėjo suteiktam garantinio aptarnavimo terminui, Pardavėjas neatsako už gamintojo suteiktos garantijos sąlygas ir/ar jų vykdymą.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
7.1. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” nuostatos.
7.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
7.3. Prekės privalo būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo perduotos Pirkėjui. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
7.4. LR teisės aktai numato, kad sudarius pirkimo – pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu (Pirkėju) pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, jis turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@sensoryworld.eu arba paštu, registruotu laišku, adresu: Šilutės pl. 74-61, Klaipėda 95117) per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodama prekė) ir/ar per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos).
7.5. Jeigu Pirkėjas (fizinis asmuo) nori atsisakyti užsakymo ar sutarties, privalo šių taisyklių 7.4. punkte nurodytu terminu ir kontaktiniais adresais pranešti apie užsakymo ar sutarties atsisakymą raštu. Apie užsakymo ar sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjui bus išsiųstas pranešimas jo nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 24 (dvidešimt keturias) val., Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją telefonu Nr. +37060666607.  Atsisakęs sutarties, Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo ar sutarties atsisakymo dienos privalo grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę, atitinkančią šių taisyklių 6.2. punkto reikalavimus, jeigu prekė buvo pristatyta.
7.6. Prekių grąžinimo atvejais, prekės turi būti grąžintos Pardavėjui adresu: Šilutės pl. 74-61, Klaipėda 95117.
7.7. Atsisakius užsakymo ar sutarties, Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, paslaugų atsisakymo atveju – per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.
7.8. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti užsakymo ar sutarties, jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Visos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja iki visiško įsipareigojimų pagal jas įvykdymo.
8.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.
8.3. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
8.4. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – Klaipėdos m. apylinkės teisme.

9. Pardavėjo rekvizitai

Internetinė parduotuvė www.sensoryworld.eu
MB „Sensovizija”
Įmonės kodas:  303305355
PVM kodas: LT100014607217
Adresas: Šilutės pl. 74-61, Klaipėda 95117
Atsiskaitomoji sąskaita:  LT78 7290 0000 0640 2559
Bankas: AB Citadele bankas
El. paštas info@sensoryworld.eu
Tel. +370 606 666 07

Atsiskaitymas

Internetinėje parduotuvėje www.sensoryworld.eu galite atsiskaityti jums labiausiai tinkamu būdu: grynaisiais pinigais, bankiniu pavedimu ar elektronine bankininkyste.

Grynaisiais pinigais

Jeigu esate įpratę apmokėti prekes grynaisiais pinigais, mes suteikiame tokią galimybę ir mūsų parduotuvėje adresu Šilutės pl. 74-61, Klaipėda 95117.

Elektronine bankininkyste

Perkant mūsų parduotuvėje turite galimybę už prekes apmokėti naudojant elektroninę bankininkystę. Kaip šis procesas atliekamas:
1. Užpildykite užsakymą ir užsakymo žingsnyje „Mokėjimo būdas“ pasirinkite savo banką.
2. sensoryworld.eu nukreips Jus į banko puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti.
3. Elektroninės bankininkystės puslapyje prisijunkite įprastu būdu, o sistema jau bus suformavusi mokėjimą už išsirinktas prekes ir beliks tik patvirtinti apmokėjimą.
4. Patvirtinus apmokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į mūsų puslapį. Visi prisijungimo duomenys naudojami tik užsakymo apmokėjimui ir papildomai niekur nėra išsaugomi ar perduodami.

Banko pavedimu

Pasirinkę šį mokėjimo būdą, tiesiog atlikite pavedimą reikiamai sumai į mūsų banko sąskaitą. Atliekant pavedimą mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite užsakymo numerį.
Mūsų banko sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas: MB “Sensovizija“
A/S:  LT78 7290 0000 0640 2559
Bankas: AB Citadele bankas
Įmonės kodas: 303305355
Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti užsakymo numerį